รางวัลการแข่งขัน

:: ฮาล์ฟมาราธอน ::
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง) สำหรับผู้ชนะเลิศวิ่งฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชายและหญิง (Overall) ผู้ที่ชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกันจะได้สิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทาน (ใบจริง)
- ถ้วยเกียรติยศ สำหรับผู้ชนะประเภทชาวไทยทั่วไปและประเภทนานาชาติ แต่ละประเภท ชาย 5 รางวัล และหญิง 5 รางวัล สำหรับผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลา 4 ชั่วโมง
- ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละกลุ่มอายุ ได้แก่ ชาย ลำดับที่ 1-5 และหญิง ลำดับที่ 1-5 สำหรับผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลา 4 ชั่วโมง
- เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน


:: มินิมาราธอน ::
- ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ สำหรับผู้เข้าเส้นชัยภายในเวลา 2 ชั่วโมง
- เหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน


:: ไมโครมาราธอน ::
- ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ


:: รางวัลพิเศษ ::
- รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายในอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5
- รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาภายนอกอำเภอแม่เมาะที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5
- ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่อายุมากที่สุด ชาย 1 รางวัล, หญิง 1 รางวัล
- ของที่ระลึกสำหรับนักวิ่งแต่งกายแฟนซี